Official Website of Kazuo Inamori

Menu

Kazuo Inamori's Works in Other Languages

Kazuo Inamori's Works in Other Languages

      
Cover Title Language Translated Title Publisher Year ISBN
 A Compass to a Wonderful Life A Compass to a Wonderful Life Vietnamese Nghĩ Thiện - Để Cuộc Đời Và Công Việc Viên Mãn Nhà Xuất Bản Trẻ 2019 9786041142800
A Compass to Fulfillment A Compass to Fulfillment Spanish Negocios y Espiritualidad alamah espiritualidad 2009 978-607-11-0216-4
A Compass to Fulfillment A Compass to Fulfillment Vietnamese Cách Sống ThaiHabooks 2012 978-604-916-987-8
A Compass to Fulfillment A Compass to Fulfillment Italian I valori e le capacità del leader di successo MACRO EDIZIONI 2013 9788862281942
A Compass to Fulfillment A Compass to Fulfillment Bulgarian Компас към успеха HERMES Publishing House 2014 97809542613022
A Compass to Fulfillment A Compass to Fulfillment Indonesian A Compass to Fulfillment Gramedia Pustaka Utama 2014 9786020304076
A Compass to Fulfillment A Compass to Fulfillment Thai ช้าให้ชนะ WeLearn., Co 2015 9786162871160
A Compass to Fulfillment A Compass to Fulfillment French REUSSITE et accomplissement de soi d Guy Trédaniel 2019 978-2813219145
Amoeba Management Amoeba Management French Amoeba Management De Boeck 2014 9782804188481
Amoeba Management Amoeba Management Polish Zarządzanie Ameba. Każdy pracownik w roli głównej Shinsei Consulting 2014 978-83-936049-1-3
Elevate Your Mind and Expand Your Business Elevate Your Mind and Expand Your Business Vietnamese Tâm trong kinh doanh tạo thành tựu lớn ThaiHabooks 2020 978-604-931-997-6
Kyocera Philosophy Kyocera Philosophy Vietnamese Triết lý kinh doanh của Kyocera ThaiHa Books JSC 2020 978-604-9885-84-6
Possess a Fighting Spirit Possess a Fighting Spirit Thai ถอยก็ตาย วิกฤติยังไงก็ต้องสู้ Tathata Publication Co., Ltd 2016 978-616-14-0226-6
Possess a Fighting Spirit Possess a Fighting Spirit Vietnamese Tinh Thần Chiến Đấu Rực Lửa NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 2021 978-604-1-17770-3
Starting from Zero Starting from Zero Vietnamese Thách thức từ con số 0 ThaiHabooks 2015 9786045933329
Taking the Right Road in Life Taking the Right Road in Life Vietnamese Con đường đi đến sự thành công bằng sự tử tế Nhà Xuất Bản Trẻ 2016 9786041080867
              
 A Compass to a Wonderful Life

Title
A Compass to a Wonderful Life

Language
Vietnamese

Translated Title
Nghĩ Thiện-Để Cuộc Đời Và Công Việc Viên Mãn

Publisher
Nhà Xuất Bản Trẻ

Year
2019

ISBN
97860411428001

A Compass to Fulfillment

Title
A Compass to Fulfillment

Language
Spanish

Translated Title
Negocios y Espiritualidad

Publisher
alamah espiritualidad

Year
2009

ISBN
978-607-11-0216-4

A Compass to Fulfillment

Title
A Compass to Fulfillment

Language
Vietnamese

Translated Title
Cách Sống

Publisher
ThaiHabooks

Year
2012

ISBN
978-604-916-987-8

A Compass to Fulfillment

Title
A Compass to Fulfillment

Language
Italian

Translated Title
I valori e le capacità del leader di successo

Publisher
MACRO EDIZIONI

Year
2013

ISBN
9788862281942

A Compass to Fulfillment

Title
A Compass to Fulfillment

Language
Bulgarian

Translated Title
Компас към успеха

Publisher
HERMES Publishing House

Year
2014

ISBN
97809542613022

A Compass to Fulfillment

Title
A Compass to Fulfillment

Language
Indonesian

Translated Title
A Compass to Fulfillment

Publisher
Gramedia Pustaka Utama

Year
2014

ISBN
9786020304076

A Compass to Fulfillment

Title
A Compass to Fulfillment

Language
Thai

Translated Title
ช้าให้ชนะ

Publisher
WeLearn., Co

Year
2015

ISBN
9786162871160

A Compass to Fulfillment

Title
A Compass to Fulfillment

Language
French

Translated Title
REUSSITE et accomplissement de soi

Publisher
d Guy Trédaniel

Year
2019

ISBN
978-2813219145

Amoeba Management

Title
Amoeba Management

Language
French

Translated Title
Amoeba Management

Publisher
De Boeck

Year
2014

ISBN
9782804188481

Amoeba Management

Title
Amoeba Management

Language
Polish

Translated Title
Zarządzanie Ameba. Każdy pracownik w roli głównej

Publisher
Shinsei Consulting

Year
2014

ISBN
978-83-936049-1-3

Elevate Your Mind and Expand Your Business

Title
Elevate Your Mind and Expand Your Business

Language
Vietnamese

Translated Title
Tâm trong kinh doanh tạo thành tựu lớn

Publisher
ThaiHabooks

Year
2020

ISBN
978-604-931-997-6

Kyocera Philosophy

Title
Kyocera Philosophy

Language
Vietnamese

Translated Title
Triết lý kinh doanh của Kyocera

Publisher
ThaiHa Books JSC

Year
2020

ISBN
978-604-9885-84-6

Possess a Fighting Spirit

Title
Possess a Fighting Spirit

Language
Thai

Translated Title
ถอยก็ตาย วิกฤติยังไงก็ต้องสู้

Publisher
Tathata Publication Co., Ltd

Year
2016

ISBN
978-616-14-0226-6

Possess a Fighting Spirit

Title
Possess a Fighting Spirit

Language
Vietnamese

Translated Title
Tinh Thần Chiến Đấu Rực Lửa

Publisher
NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

Year
2021

ISBN
978-604-1-17770-3

Starting from Zero

Title
Starting from Zero

Language
Vietnamese

Translated Title
Thách thức từ con số 0

Publisher
ThaiHabooks

Year
2015

ISBN
9786045933329

Taking the Right Road in Life

Title
Taking the Right Road in Life

Language
Vietnamese

Translated Title
Con đường đi đến sự thành công bằng sự tử tế

Publisher
Nhà Xuất Bản Trẻ

Year
2016

ISBN
9786041080867